Publicaties

In dialoog

Montasser AlDe’emeh en Werner De Saeger


Op basis van veldonderzoek waarbij gedurende vier opeenvolgende schooljaren zowel individuele als klasgesprekken werden gevoerd met leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van Scholengroep Brussel, wordt in dit boek een overzicht geboden van de bezorgdheden en verzuchtingen van kinderen en jongeren.

Montasser AlDe’emeh hield openhartige gesprekken met leerlingen, van het eerste leerjaar lager onderwijs tot het laatste jaar secundair onderwijs, over identiteit, persoonlijke bekommernissen, culturele verschillen, racisme, gender, religieuze denkbeelden en geopolitieke problematieken, waarbij hij hen voortdurend aanzette tot kritische zelfreflectie. Deze gevoelige thema’s werden door hem geordend en geanalyseerd volgens vier grote assen: identiteit, socio-economische achtergrond, religieuze en culturele aanhorigheid, en geopolitieke betrokkenheid.

Werner de Saeger voorzag de thema’s van een theoretisch/academische omkadering rond het herkennen van veelvoorkomende denkfouten, het belang van mensenrechtenonderwijs en de noodzaak om in een pluralistische samenleving religieuze tradities te contextualiseren en cultureel te benaderen. Deze kaders lopen duidelijk zichtbaar als een tweede laag doorheen het werk, waardoor het op twee manieren kan worden gelezen.


Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties

Naïma Lafrarchi


De superdiverse samenleving wordt weerspiegeld op onze schoolbanken. Interlevensbeschouwelijke dialoog is daarom al jaren een centraal thema binnen onderwijs. Het speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen, maar nog belangrijker is hoe kinderen leren omgaan met verschillen in levensbeschouwing.

Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties is een spelende en praktische toepassing om met levensbeschouwing om te gaan. Gestoeld op de 24 voorgeschreven competenties biedt het leerkrachten concrete handvatten en een waaier aan opdrachten. Het interactieve aspect laat de lezer op een lichtvoetige manier in contact komen met dit actuele onderwerp.


Overgangsrituelen

Christian Van Kerckhove en Eva Vens

De tekst op de omslag van dit boek voedt de interesse bij eenieder die wil werken rond interlevensbeschouwelijke competenties:

"Overgangsrituelen brengt godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen dichter bij elkaar. Niet omdat ze een gemeenschappelijke stamvader of een gemeenschappelijk transcedent doel zouden hebben. Wel omdat ze de belangrijke momenten in het leven ritualiseren: geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood. De auteurs beschrijven deze geritualiseerde overgangsmomenten in het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, het katholicisme, het orthodox christendom, de islam, het vrijzinnig humanisme, bij de Aborigenes (Australië), de Betamaribe (West-Afrika), de Inuit (Oost-Groenland) en de Kuna-indianen (Midden-Amerika)."

Samenleven met overtuigingen

Patrick Loobuyck

Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke thema’s willen inlaten? Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit nog steeds onderwerp van debat. Vooral de spanningsverhouding met de democratische uitgangspunten en met de wetenschappelijke verworvenheden zijn terugkerende thema’s.

Samenleven met overtuigingen biedt een overzicht van de belangrijkste levensbeschouwingen en biedt achtergrondinformatie bij het levensbeschouwelijke landschap zoals het zich vandaag toont op wereldvlak, in Europa en in België. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond en politiek-filosofische betekenis van godsdienstvrijheid, tolerantie en overheidsneutraliteit, en aan de plaats die levensbeschouwing in een liberale, democratische rechtsstaat kan krijgen. Tot slot biedt het boek ook een grondige aanzet tot reflectie over religie, levensbeschouwing en wetenschap.

Levensbeschouwelijke diversiteit is brandend actueel, maar de hevigheid waarmee hierover wordt gesproken is vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken. Dit boek heeft de bedoeling om te informeren en bij te dragen aan een elementaire levensbeschouwelijke geletterdheid. Het is een must voor iedereen – gelovig, twijfelaar of ongelovig – die geïnformeerd het debat over levensbeschouwing en het samenleven in diversiteit wil volgen of eraan wil deelnemen.

Hier staan we voor

Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke en Eva Vens

Zeven verschillende levensbeschouwingen geven hun visie op enkele actuele heikele thema’s. Specialisten en vertegenwoordigers van het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, protestantisme, de islam en het vrijzinnig humanisme verwoorden hun standpunt inzake de oorsprongsvraag, holebiseksualiteit en het huwelijk, abortus en euthanasie. Het vertrekpunt is hoe verdraagzaamheid kan worden bevorderd zonder de diversiteit te onderdrukken. De centrale vraag is dus: hoe kan elke levensbeschouwing tot haar ‘recht’ komen en dit binnen de context van een niet-discriminerende samenleving? Dit kan pas wanneer men de loopgraven verlaat en aan de samenleving deelneemt met respect voor de anderen vanuit een oprecht erkennen en uitspreken van de eigen waarden en standpunten. Om die reden zijn de thema’s zorgvuldig uitgekozen. Het zijn terecht onderwerpen waarover maatschappelijk een al dan niet verdoken discussie bestaat, maar die nooit echt in het publieke debat aan de oppervlakte komen. Deze publicatie wil daarin verandering brengen.