Hier gaan we voor

We leven in een diverse, multiculturele samenleving waarin we steeds meer mensen met andere achtergronden en levensbeschouwingen ontmoeten. Binnen het GO! onderwijs zetten we in op “samen leren samenleven” . We creëren daartoe een leer- en leefomgeving waarin we overtuigingen, culturen en mensen met elkaar willen verbinden. We streven ernaar dat onze leerlingen uitgroeien tot kritische burgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.


Het verwerven van interculturele en interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) is een noodzaak geworden binnen die samenleving. Het is dan ook belangrijk dat we onze leerlingen leren om in dialoog te gaan met elkaar. Binnen scholengroep 20 willen we de interlevensbeschouwelijke aanpak gestructureerd vorm geven. Er zullen projecten georganiseerd worden die zich over de gehele scholengroep kunnen uitstrekken. Tijdens dergelijke projecten werken leerlingen bij voorkeur rond verbindende thema’s, ze identificeren samen met hun leerkracht LBV de hermeneutische knooppunten en kijken over de verschillen heen. De leerlingen krijgen ruimte om te twijfelen en vragen te stellen en worden gestimuleerd om een kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Ze ontwikkelen de attitude om in dialoog te gaan op basis van gelijkwaardigheid: hierbij tonen ze respect voor de andere en mogen ze ook respect vragen aan de andere.


Om te komen tot integraal burgerschap zetten we - naast het verwerven van interculturele competenties - in op een participerende houding. Leerlingen worden gestimuleerd initiatief te nemen om kinderrechten en mensenrechten voor iedereen waar te maken. Ook de sustainable development goals (SDG’s) zijn onlosmakelijk verbonden met actief burgerschap. Deze SDG’s brengen ons terug bij het interlevensbeschouwelijk dialoog. Het is immers gebleken dat het inzetten van een dergelijk dialoog binnen de context van SDG’s een positief terugkoppelingseffect kan hebben op de dialoog zelf. De projecten ILC zullen dus vaak een link vertonen met kinderrechten, mensenrechten en SDG’s.


Binnen het gegeven van interlevensbeschouwelijke competenties, kritisch denkvermogen en actief burgerschap is het van groot belang om de leerlingen nuttige en genuanceerde kennis aan te reiken. Die kennis wordt grotendeels aangebracht door de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Tijdens de grotere projecten ILC gaan we met dit leerkrachtenteam echter graag op zoek naar partners: externe of interne partners (collega’s) die vanuit hun vakgebied hun expertise omtrent het gekozen thema kunnen delen of hun steentje kunnen bijdragen aan een bredere vakoverschrijdende integratie van het project.