Burgerschap

In het pedagogische project van ons GO! onderwijs krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het "samen leren samenleven" waar te maken. De kernwaarden van het GO! - respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid - zijn hierbij van cruciaal belang.

Bovendien nemen de burgerschapscompetenties een belangrijke plaats in bij de sleutelcompetenties die de basis vormen voor de nieuwe eindtermen.

Om te komen tot integraal burgerschap zetten we - naast het verwerven van interculturele competenties - in op een participerende houding. Leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving, i.e. initiatief te nemen om kinderrechten en mensenrechten voor iedereen waar te maken. Ze worden op die manier een essentieel onderdeel van de samenleving en kunnen op hun beurt de samenleving anders en beter laten functioneren.

Meer weten over de sleutelcompetentie burgerschap? Meer info vind je hier .

De verschillende aspecten van burgerschapscompetenties zijn geëxpliciteerd in bouwstenen:

Bouwsteen 1: De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden.

Bouwsteen 2: Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken.

Bouwsteen 3: Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.

Bouwsteen 4: Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen binnen de rechtsstaat.

Bouwsteen 5: De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen.

Bouwsteen 6: Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden.

Bouwsteen 7: Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat.